ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

                    1. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จี ดี โฟร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    2. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 3 สาย จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เวิร์ล สมาร์ท พลัส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    3. เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด จำนวน 3 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เวิร์ล สมาร์ท พลัส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 145,500.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    4. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอลแอนด์ซัพพลาย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 448,000.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    5. เครื่องส่องหลอดลม จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีเอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 32,700.- บาท (สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    6. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีเอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,900.- บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    7. หูฟังทางการแพทย์ จำนวน 4 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีเอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 19,200.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    8. ชุดเกจ์ออกซิเจน จำนวน 2 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอลแอนด์ซัพพลาย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 13,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    9. รถให้สารน้ำ จำนวน 1 คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีเอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,800.- บาท (เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    10. ชุดวัดน้ำไขสันหลัง จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีเอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,200.- บาท (แปดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    11. รถเข็น 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีเอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,800.- บาท (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    12. กระดาน CPR จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เวิร์ล สมาร์ท พลัส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500.- บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    13. ที่นอนลกแผลกดทับ จำนวน 2 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เวิร์ล สมาร์ท พลัส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 34,800.- บาท (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *