ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2567

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

—————————————-

                    ตามที่จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นั้น

                    จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จังหวัดสตูล (M67010012000) ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) เหตุผลที่ยกเลิก
1 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ 23,900,000.00 05/2567 เนื่องจากประกาศวันผิด

หมายเหตุ

เนื่องจากโรงพยาบาลละงูได้ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ eGP) และหน้าเว็บไซต์โรงพยาบาลละงู ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 แล้ว แต่แผนรายรับ–รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับอนุมัติ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ที่ สต 0033/4489 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ซึ่งประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อนวันที่ได้รับอนุมัติแผนเงินบำรุงไม่ได้

ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *