ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2567 ครุภัณฑ์การแพทย์ 22 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

—————————————-

                    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                    จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ขอประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จังหวัดสตูล (M67010012021) ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1 P67010017442 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ 23,910,000.- 06/2567

รายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ชุดเครื่องมือผ่าตัดตา จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 200,000.- บาท เป็นเงิน 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
 2. เครื่องตรวจตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเอและบีสแกน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
 3. เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตาชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,800,000.- บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน)
 4. กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ พร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 850,000.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 5. เครื่องตัดผิวหนังด้วยไฟฟ้า หรือแรงดันลม จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 380,000.- บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
 6. เครื่องรีดขยายผิวหนัง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 7. กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
 8. กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,800,000.- บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน)
 9. เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,400,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
 10. เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,600,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)
 11. ชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
 12. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
 13. รถเข็นดมยาและฉุกเฉิน จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 35,000.- บาท เป็นเงิน 105,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)
 14. Rotator เครื่องส่ายเขย่า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 105,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 15. เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,700,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
 16. เครื่องส่ายเขย่าถุงเลือด จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 80,000.- บาท เป็นเงิน 160,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
 17. เครื่องตรวจสภาวะหลอดเลือดแดงตีบตันส่วนปลายและความแข็งของหลอดเลือดแดง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 770,000.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
 18. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
 19. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 200,000.- บาท เป็นเงิน 600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน)
 20. เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 25,000.- บาท เป็นเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 21. เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 130,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
 22. เครื่องวิเคราะห์ความชื้นผงยา จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 100,000.- บาท (เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2567 ครุภัณฑ์การแพทย์ 22 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *