ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประจำปี 2566

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566

—————————————-

                    ด้วย จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 ของโรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จำนวน 172 รายการ กำหนดการขายทอดตลาดพัสดุโดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพฤกษชาติ โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ผู้เข้าร่วมประมูลราคาลงชื่อ
และต้องนำสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการมายื่นแสดงในวันประมูล ผู้ประมูลได้ต้องชำระด้วยเงินสดในวันที่ประมูลได้ และต้องทำการขนย้ายพัสดุดังกล่าว ออกจาบริเวณโรงพยาบาลละงู ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประมูลได้

                    ผู้สนใจต้องการดูสภาพพัสดุ สอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลละงู ในวันเวลาราชการ โทร. 0 7477 3563

                    จึงประกาศมาเพื่อให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประจำปี 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *