ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2567

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

—————————————-

                  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                  ตามที่จังหวัดสตูล ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นั้น จังหวัดสตูล ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จังหวัดสตูล (E67030022163) ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่ เดิม ใหม่
ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (ก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) 4,000,000 11/2566 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (ก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) 4,000,000 07/2567

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *