ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2567 ครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

—————————————-

                    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                    จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ขอประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จังหวัดสตูล (M67040027195) ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1 P67040034460 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ 4,288,500.- 07/2567

รายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 70,000 บาท เป็นเงิน 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 2. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 3. เตียงตรวจโรค จำนวน 1 เตียง เป็นเงิน 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 4. ชุดตรวจหู ตา จำนวน 5 ชุด ชุดละ 25,000 บาท เป็นเงิน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพัน-บาทถ้วน)
 5. เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 6. เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
 7. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
 8. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 50,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 9. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 10. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 11. เครื่องส่องกล่องเสียงแบบไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2567 ครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *