ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

                    1. เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตาชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,790,000.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    2. กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เมดิทอป จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,770,000.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567

(นายถนัด อาวารุลหัก)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *