ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2567 ครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

—————————————-

                    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                    จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ขอประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จังหวัดสตูล (M67070002304) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1 P67070002643 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ 5,255,000.- 09/2567

รายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. เครื่องตัดผิวหนังด้วยไฟฟ้า หรือแรงดันลม จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 380,000.- บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
  2. เครื่องรีดขยายผิวหนัง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  3. กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
  4. เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,400,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
  5. ชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
  6. รถเข็นดมยาและฉุกเฉิน จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 35,000.- บาท เป็นเงิน 105,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)
  7. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 200,000.- บาท เป็นเงิน 600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน)
  8. เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 25,000.- บาท เป็นเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
  9. เครื่องตรวจสภาวะหลอดเลือดแดงตีบส่วนปลายและความแข็งของหลอดเลือดแดง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 770,000.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2567 ครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *