ประกาศเรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ

ประกาศเรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ

รายการที่ ๑ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น จำนวน ๑ เครื่อง
รายการที่ ๒ รถเข็นทำแผล จำนวน ๒ คัน
รายการที่ ๓ เครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๑ เครื่อง
รายการที่ ๔ ตะแกรงรองขาทำแผล จำนวน ๑ ชุด
รายการที่ ๕ ถังออกซิเจนขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ คิว จำนวน ๒ ชุด
รายการที่ ๖ เตียงตรวจภายใน จำนวน ๑ เตียง
รายการที่ ๗ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน ๑ เครื่อง
รายการที่ ๘ หม้อต้มเครื่องมือแพทย์แบบไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๘ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง
รายการที่ ๙ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล จำนวน ๕ เครื่อง
รายการที่ ๑๐ เครื่องชั่งน้ำหนัก ผู้ใหญ่ วัดส่วนสูง แบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง
รายการที่ ๑๑ เครื่องชั่งเด็กอ่อน ระบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๓ เครื่อง
รายการที่ ๑๒ โคมไฟส่องเย็บแผล จำนวน ๑ เครื่อง
รายการที่ ๑๓ เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน ๑ เครื่อง

เอกสารแนบท้าย

1. ประกาศ pdf_ico
2. ราคากลาง pdf_ico
3. ใบเสนอราคา pdf_ico
4. เอกสารส่วนที่ 1 – 2 pdf_ico
5. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ
5.1 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น pdf_ico
5.2 รถเข็นทำแผล pdf_ico
5.3 เครื่องดูดเสมหะ pdf_ico
5.4 ตะแกรงรองขาทำแผล pdf_ico
5.5 ถังออกซิเจนขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ คิว pdf_ico
5.6 เตียงตรวจภายใน pdf_ico
5.7 เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ pdf_ico
5.8 หม้อต้มเครื่องมือแพทย์แบบไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๘ ลิตร pdf_ico
5.9 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล pdf_ico
5.10 เครื่องชั่งน้ำหนัก ผู้ใหญ่ วัดส่วนสูง แบบดิจิตอล pdf_ico
5.11 เครื่องชั่งเด็กอ่อน ระบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง pdf_ico
5.12 โคมไฟส่องเย็บแผล pdf_ico
5.13 เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น pdf_ico

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *