ประกาศราคากลางก่อสร้างรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมรางระบายน้ำและไหล่ทาง และปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคาร

  1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *