สรุปข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 8 กันยายน 2560)

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 1 มิถุนายน 2560

 1. ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 😕 ไม่มี
 2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของโรงพยาบาล จำนวน 100 เรื่อง แบ่งเป็น
  1. การดูแลรักษาพยาบาล จำนวน 5 เรื่อง
  2. ด้านการบริการ จำนวน 93 เรื่อง ประกอบด้วย
   • พฤติกรรมบริการ จำนวน 33 เรื่อง
   • รอนาน?จำนวน 38 เรื่อง?(รอตรวจ รอใบส่งตัว ?ระบบไม่ดี)
   • ลัดคิวบริการ จำนวน 3 เรื่อง
   • ต้องแก้ไขเอกสารใบตรวจสุขภาพ/ใบส่งต่อ จำนวน 1 เรื่อง
   • แพทย์ไม่อยู่ที่ห้องฉุกเฉิน/โรงพยาบาลเป็นโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 2 เรื่อง
 3. สิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในโรงพยาบาล จำนวน 3 เรื่อง แบ่งเป็น
  1. สถานที่จอดรถคับแคบ จำนวน 1 เรื่อง
  2. ปรับปรุงที่ตั้งน้ำร้อน จำนวน 2 เรื่อง
 4. คำชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการ จำนวน 16 เรื่อง
 5. สอบถามข้อมูลทางกล่องข้อความเฟซบุ๊คโรงพยาบาลละงู จำนวน 46 เรื่อง

ข้อร้องเรียนทุกเรื่อง ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ตามช่องทางต่างๆ ที่ได้รับ

ช่องทางที่ได้รับข้อร้องเรียน

 1. สื่อ Social จำนวน 146 เรื่อง
 2. ตู้รับข้อร้องเรียน จำนวน 17 เรื่อง

โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การดำเนินการแก้ไขและตอบกลับข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะ ยังมีปัญหาในเรื่อง

   1. ไม่มีชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ร้องเรียนที่ชัดเจน ในหลายๆ ข้อร้องเรียน ทางโรงพยาบาลจึงแก้ไขโดย
     • ทำแบบฟอร์มข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะให้มีชื่อ ? สกุล, ?เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อการตอบกลับข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม

     • กรณีไม่สามารถตอบกลับรายบุคคลตามที่ร้องเรียนมาได้ จะมีการติดบอร์ด ?ถามมา-ตอบไป? ?ที่หน้าจุดซักประวัติผู้ป่วยนอก

   2. กรณีมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามในเรื่องเดิมซ้ำๆ ทางโรงพยาบาลได้จัดทำแนวทางขั้นตอนการรับบริการในเรื่อง การตรวจสุขภาพ, การขอใบรับรองแพทย์, และการทำสุนัต ทั้งการติดที่ป้ายประชาสัมพันธ์ที่แผนกผู้ป่วยนอก และการแขวนอยู่ที่หน้าเว็บไซต์โรงพยาบาลละงู https://www.languhospital.com/
   3. กรณีผู้รับบริการไม่สะดวกในการแสดงความคิดเห็นผ่านเฟสบุ๊ค หรือ เว็บไซต์โรงพยาบาล มีการเปิดช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถสอบถาม หรือเสนอแนะมาทางกล่องข้อความของเฟสบุ๊คโรงพยาบาลละงูได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ได้ประสานแจ้งหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลละงูแล้ว และมีการติดตามแนวทางการดำเนินการดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *