ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนที่ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดสตูล

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนที่ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนที่ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก นั้น

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนที่ จำนวน 13 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก) โดยเสนอราคา 611,000.00 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

 

เอกสารแนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *