สรุปผลกิจกรรมการสุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (HI, CI) ในชุมชน อำเภอละงู จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2561

1. หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยตลอดมา เพราะไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่สร้างความสูญเสียชีวิตและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่ทุกฝ่ายได้ช่วยกันรณรงค์ป้องกันและควบคุมมาโดยตลอด และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่าปัญหาโรคไข้เลือดออกไม่ได้ลดลงมากนัก ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในระดับประเทศเรื่อยมา

อำเภอละงู เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ในปี 2556 – 2560 เท่ากับ 233.62, 117.81, 28.74, 51.72 และ 12.93 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (ที่มา : ระบบรายงาน 506 รพ.ละงู) มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 รายในปี 2559 ถึงแม้ว่าอัตราป่วยจะมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ การควบคุมโรคจะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจาก ชุมชน โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ไขปัญหา จากการตั้งรับไปสู่นโยบายเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาของโรคไข้เลือดออก เกิดความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไข ซึ่งปัญหาของโรคไข้เลือดออกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและถือเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกัน กระตุ้นและชักนำให้ประชาชน องค์กรชุมชน ตลอดจนเครือข่ายสุขภาพให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ

ปัจจุบันในอำเภอละงู พบว่าสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก ยังพบว่ามีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องความรุนแรง ซึ่งจำเป็นต้องทำการควบคุมป้องกันและรณรงค์เพื่อให้สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกอยู่ในสภาวะที่ไม่รุนแรงและเพื่อเป็นการป้องกันอย่างต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board) จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกล่วงหน้าและทันท่วงทีที่เกิดโรค

2. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

 1. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออก
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่

3. กลุ่มเป้าหมาย

 1. เจ้าหน้าสาธารณสุข
 2. อาสาสมัครสาธารณสุข
 3. ภาคีเครือข่าย
 4. ประชาชนอำเภอละงู

4. วิธีการดำเนินการ

 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน
 2. จัดทำแผนเพื่อลงสุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในแต่ละชุมชน และแบ่งทีมเพื่อลงดำเนินการและดำเนินการสุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่
 3. สรุปผลและรายงานผล และวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและคืนข้อมูลให้แก่พื้นที่เพื่อทำการเฝ้าระวัง

5. ระยะเวลาการดำเนินการ

เดือนเมษายน 2561 ? มิถุนายน 2561

6. สถานที่ดำเนินการ

เขตพื้นที่อำเภอละงู จังหวัดสตูล

7. ผลการดำเนินการ

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board) เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 17 คน
 2. กำหนดแผนเพื่อลงสุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในแต่ละชุมชน และแบ่งทีมเพื่อลงดำเนินการและดำเนินการสุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่

ตาราง 1 แผนการสุ่มค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (HI, CI) ระดับหมู่บ้าน อำเภอละงู จังหวัดสตูล ตั้งแต่เมษายน 2561 ? มิถุนายน 2561

วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ ผู้ปฏิบัติงาน
17 เม.ย. 2561 08:30 น. – 16:30 น. รพ.สต. น้ำผุด 1.นายเสรี พงศ์นฤเดช
ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอละงู
2.นายลิขิต อังสุภานิช
ตำแหน่งผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.กำแพง
3.นายอริญชัย หลงเก
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
4.นางสาวฮาวา มัจฉา
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
5.นางสาวอารอฟ๊ะห์ ชาญน้ำ
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
18 เม.ย. 2561 08:30 น. – 16:30 น. รพ.สต. บ้านทุ่งไหม้ 1.นายเสรี พงศ์นฤเดช
ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอละงู
2.นายลิขิต อังสุภานิช
ตำแหน่งผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.กำแพง
3.นายวริวุทธ์ จันทร์พงศ์
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4.นางสาวฮาวา มัจฉา
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
5.นางสาวอารอฟ๊ะห์ ชาญน้ำ
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
24 เม.ย. 2561 08:30 น. – 16:30 น. รพ.สต. ห้วยไทร 1.นายเสรี พงศ์นฤเดช
ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอละงู
2.นายปรีชา ปันดิกา
ตำแหน่ง ผอ.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ปากน้ำ
3.นายเจษฎา ปานแจ่ม
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4.นางสาวฮาวา มัจฉา
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
5.นางสาวอารอฟ๊ะห์ ชาญน้ำ
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
25 เม.ย. 2561 08:30 น. – 16:30 น. รพ.สต. ในเมือง 1.นายเสรี พงศ์นฤเดช
ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอละงู
2.นางยุพดี ปัจฉิมศิริ
ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านตันหยงละไน้
3.นายอดุล เดเช
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4.นางสาวฮาวา มัจฉา
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
5.นางสาวอารอฟ๊ะห์ ชาญน้ำ
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
1 พ.ค. 2561 08:30 น. – 16:30 น. รพ.สต. ปากน้ำ 1.นายเสรี พงศ์นฤเดช
ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอละงู
2.นายรุ่งศักดิ์ จอสกุล
ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.น้ำผุด
3.นางยุภา เพ็ชรอินทร์
ครูอนามัยโรงเรียนกำแพง
4.นายประกาศิต เพชรกาฬ
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
5.นางสาวฮาวา มัจฉา
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
6.นางสาวอารอฟ๊ะห์ ชาญน้ำ
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
2 พ.ค. 2561 08:30 น. – 16:30 น. รพ.สต. บ้านบ่อเจ็ดลูก 1.นายเสรี พงศ์นฤเดช
ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอละงู
2.นายดำรง คงแก้ว
ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.เขาขาว
3.นายอาทินันทน์ สมุทรสารัญ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
4.นางสาวฮาวา มัจฉา
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
5.นางสาวอารอฟ๊ะห์ ชาญน้ำ
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
3 พ.ค. 2561 08:30 น. – 16:30 น. รพ.สต. แหลมสน 1.นายเสรี พงศ์นฤเดช
ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอละงู
2.นางนิตยา ลิ่มวิริยะกุล
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3.นางสาวเต็มศิริ ขุนยงค์
ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้
4.นางสาวฮาวา มัจฉา
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
5.นางสาวอารอฟ๊ะห์ ชาญน้ำ
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
8 พ.ค. 2561 08:30 น. – 16:30 น. รพ.สต. ตันหยงละไน้ 1.นายเสรี พงศ์นฤเดช
ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอละงู
2.นางสาวบุญศรี มาลินี
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3.นางสาวเต็มศิริ ขุนยงค์
ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้
4.นางสาวฮาวา มัจฉา
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
5.นางสาวอารอฟ๊ะห์ ชาญน้ำ
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
9 พ.ค. 2561 08:30 น. – 16:30 น. ศสช. กำแพง 1.นายเสรี พงศ์นฤเดช
ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอละงู
2.นายพิเชษฐ์ ปัจฉิมศิริ
ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.แหลมสน
3.นายการันต์ หมันหย่อง
ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.แหลมสน
4.นางสาวเสาวภา หมาดเเน้ง
ครูอนามัยโรงเรียนละงูพิทยาคม
5.นางสาวฮาวา มัจฉา
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
6.นางสาวอารอฟ๊ะห์ ชาญน้ำ
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
10 พ.ค. 2561 08:30 น. – 16:30 น. ศสช. กำแพง 1.นายเสรี พงศ์นฤเดช
ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอละงู
2.นายพิเชษฐ์ ปัจฉิมศิริ
ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ่อเจ็ดลูก
3.นายการันต์ หมันหย่อง
ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.แหลมสน
4.นางสาวฮาวา มัจฉา
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
5.นางสาวอารอฟ๊ะห์ ชาญน้ำ
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ตารางที่ 2 สรุปผลการสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายในชุมชนตั้งแต่ เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2561

พื้นที่ดำเนินการ ค่า HI จำนวนภาชนะ ค่า CI
หมู่บ้าน/ชุมชน สอ./รพ./เทศบาล สำรวจ พบลูกน้ำ ที่สำรวจ พบลูกน้ำ
วังสายทอง สอ.น้ำผุด น้ำผุด 30 2 ???? 6.66 125 8 ???? 6.40
นางแก้ว สอ.น้ำผุด น้ำผุด 30 3 ?? 10.00 140 15 ?? 10.71
ทุ่งไหม้ สอ.ทุ่งไหม้ น้ำผุด 30 1 ???? 3.33 113 4 ???? 3.53
หัวควน สอ.ทุ่งไหม้ น้ำผุด 30 2 ???? 6.66 96 6 ???? 6.25
หาญ สอ.เขาขาว เขาขาว 30 2 ???? 6.66 136 10 ???? 7.35
บ่อหิน สอ.เขาขาว เขาขาว 30 3 ?? 10.00 109 11 ?? 10.09
ทุ่ง สอ.ห้วยไทร ละงู 30 1 ???? 3.33 121 5 ???? 4.13
นาพญา สอ.ห้วยไทร ละงู 30 2 ???? 6.66 132 9 ???? 6.81
เกาะยวน สอ.ในเมือง ละงู 30 3 ?? 10.00 150 16 ?? 10.66
ลาหงา สอ.ในเมือง ละงู 30 4 ?? 13.33 109 15 ?? 13.76
ท่าชะมวง สอ.ปากละงู ละงู 30 2 ???? 6.66 145 11 ???? 7.58
ปากละงู สอ.ปากละงู ละงู 30 1 ???? 3.33 91 4 ???? 4.39
?ปากบารา สอ.ปากน้ำ ปากน้ำ 30 2 ???? 6.66 123 9 ???? 7.31
ตะโล๊ะใส สอ.ปากน้ำ ปากน้ำ 30 3 ?? 10.00 139 12 ???? 8.63
กาแบง สอ.แหลมสน แหลมสน 30 4 ?? 13.33 119 13 ?? 10.92
บุโบย สอ.แหลมสน แหลมสน 30 5 ?? 16.66 151 23 ?? 15.23
ตันหยงละไน้ สอ.ตันหยงละไน้ แหลมสน 30 2 ???? 6.66 148 10 ???? 6.75
สุไหงมูโซ๊ะ สอ.ตันหยงละไน้ แหลมสน 30 1 ???? 3.33 99 4 ???? 4.04
ควนไสน PCU กำแพง 30 2 ???? 6.66 125 9 ???? 7.20
ท่าแลหลา PCU กำแพง 30 4 ?? 13.33 89 11 ?? 12.35
ทุ่งเสม็ด PCU กำแพง 30 3 ?? 10.00 111 11 ???? 9.90
ตูแตหรำ PCU กำแพง 30 1 ???? 3.33 126 8 ???? 6.34

ตารางที่ 3 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก 5 ปีย้อนหลัง เทียบกับปี 2561

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 19 9 13 12 22 24 40 6 6 7 1 2
2557 11 5 13 12 3 16 14 6 1 0 0 1
2558 0 0 0 1 0 7 2 1 1 2 3 3
2559 0 0 0 1 0 7 2 1 1 2 3 3
2560 12 4 5 3 0 1 11 0 0 0 0 0
Median 11 4 5 3 0 7 11 2 1 2 1 1
2561 1 2 2 0 2

ตารางที่ 4 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 61 และ 61 เทียบกับค่า median ย้อนหลัง 5 ปี

8. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

เนื่องจากเป็นการสุ่มดำเนินการในพื้นที่ จึงอาจทำให้การสำรวจไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

9. แนวทางการพัฒนาแก้ไขในการดำเนินงานครั้งต่อไป

เพิ่มพื้นที่ในการสุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *