ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8 – 9 (1 ยูนิต)

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8 – 9 (1 ยูนิต) โดยวิธีคัดเลือก

——————–

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8 – 9 (1 ยูนิต) โดยวิธีคัดเลือก นั้น

รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8 – 9 (1 ยูนิต) จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล แบบเลขที่ 9926/53+ข.622/พ.ย./58 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างศักดิ์ก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,479,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2562

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8 – 9 (1 ยูนิต)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *