ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561

——————–

                    ด้วย จังหวัดสตูล จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จำนวน 34 รายการ กำหนดการขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลละงู ผู้เข้าร่วมประมูลราคาลงชื่อและต้องนำสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการมายื่นแสดงในวันประมูล ผู้ประมูลได้ต้องชำระด้วยเงินสดในวันที่ประมูลได้ และต้องทำการขนย้ายพัสดุดังกล่าว ออกจากบริเวณโรงพยาบาลละงู ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประมูลได้

                    ผู้สนใจต้องการดูพัสดุ สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลละงู ในวันเวลาราชการ โทร. 0 7477 3653

                    จึงประกาศมาเพื่อให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายณรงค์ ลือขจร)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

บัญชีรายการครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการจำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ปีงบประมาณ 2561
โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ที่ รายการครุภัณฑ์ จำนวน ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ ใช้ประจำที่
1 รถพยาบาลฉุกเฉิน 1 รถพยาบาลฉุกเฉิน งานยานพาหนะ โรงพยาบาลละงู
2 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,847 บีทียู 1 ชนิดแขวน ขนาด 18,847 บีทียู งานโภชนาการ โรงพยาบาลละงู
3 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 44,000 บีทียู 1 ชนิดแขวน ขนาด 44,000 บีทียู งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลละงู
4 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 38,700 บีทียู 1 ชนิดแขวน ขนาด 38,700 บีทียู งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลละงู
5 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 35,003 บีทียู 1 ชนิดแขวน ขนาด 35,003 บีทียู ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลละงู
6 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,600 บีทียู 1 ชนิดติดผนัง ขนาด 9,600 บีทียู องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลละงู
7 รถเข็นผู้ป่วย ชนิดนั่งพับได้ 1 รถเข็นผู้ป่วย ชนิดนั่งพับได้ งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลละงู
8 รถเข็นผู้ป่วย ชนิดนั่งพับได้ 1 รถเข็นผู้ป่วย ชนิดนั่งพับได้ งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลละงู
9 ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 1 ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก เป็นเหล็ก งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลละงู
10 เครื่องตัดหญ้า 1 เครื่องตัดหญ้า งานสวน โรงพยาบาลละงู
11 เครื่องกลั่นน้ำ 1 เครื่องกลั่นน้ำ งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลละงู
12 ตู้เหล็ก ขนาด 240 x 70 x 40 1 ตู้เหล็ก ขนาด 240 x 70 x 40 ตึกผู้ป่วยในหญิง โรงพยาบาลละงู
13 เสาให้น้ำเกลือ สเตนเลส 1 เสาให้น้ำเกลือ สเตนเลส ตึกผู้ป่วยในหญิง โรงพยาบาลละงู
14 เสาให้น้ำเกลือ สเตนเลส 1 เสาให้น้ำเกลือ สเตนเลส ตึกผู้ป่วยในหญิง โรงพยาบาลละงู
15 เครื่องซักผ้า ขนาด 40 ปอนด์ 1 เครื่องซักผ้า ฝาหน้า ขนาด 40 ปอนด์ งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลละงู
16 เครื่องซักผ้า ขนาด 50 ปอนด์ 1 เครื่องซักผ้า ฝาหน้า ขนาด 50 ปอนด์ งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลละงู
17 เครื่องตัดหญ้า 1 เครื่องตัดหญ้า งานสวน โรงพยาบาลละงู
18 เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน งานสารสนเทศ โรงพยาบาลละงู
19 ตู้เย็น ขนาด 5.9 คิว 1 ตู้เย็นชนิด 1 ประตู ขนาด 5.9 คิว องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลละงู
20 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่องถ่ายเอกสาร ชนิดขาว-ดำ ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลละงู
21 เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ 1 เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลละงู
22 เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ พร้อมราวกั้นเตียง 1 เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ พร้อมราวกั้นเตียง ตึกผู้ป่วยในหญิง โรงพยาบาลละงู
23 เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ พร้อมราวกั้นเตียง 1 เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ พร้อมราวกั้นเตียง ตึกผู้ป่วยในหญิง โรงพยาบาลละงู
24 เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ พร้อมราวกั้นเตียง 1 เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ พร้อมราวกั้นเตียง ตึกผู้ป่วยในหญิง โรงพยาบาลละงู
25 เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ พร้อมราวกั้นเตียง 1 เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ พร้อมราวกั้นเตียง ตึกผู้ป่วยในหญิง โรงพยาบาลละงู
26 เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ พร้อมราวกั้นเตียง 1 เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ พร้อมราวกั้นเตียง ตึกผู้ป่วยในหญิง โรงพยาบาลละงู
27 เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ พร้อมราวกั้นเตียง 1 เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ พร้อมราวกั้นเตียง ตึกผู้ป่วยในหญิง โรงพยาบาลละงู
28 เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ พร้อมราวกั้นเตียง 1 เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ พร้อมราวกั้นเตียง ตึกผู้ป่วยในหญิง โรงพยาบาลละงู
29 เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ พร้อมราวกั้นเตียง 1 เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ พร้อมราวกั้นเตียง ตึกผู้ป่วยในหญิง โรงพยาบาลละงู
30 เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ พร้อมราวกั้นเตียง 1 เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ พร้อมราวกั้นเตียง ตึกผู้ป่วยในหญิง โรงพยาบาลละงู
31 เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่องปรับอากาศ ชนิดฝังใต้เพดาน งานสารสนเทศ โรงพยาบาลละงู
32 เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ตึกผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลละงู
33 รถเข็นทำหัตถการ 1 รถเข็นทำหัตถการ ตึกผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลละงู
34 หม้อต้มน้ำร้อน 1 หม้อต้มน้ำร้อน ตึกผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลละงู

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561

One thought on “ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *