ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงห้องรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ (สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ) จำนวน 2 ห้อง ที่ โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

                    ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีโครงการ จ้างรายการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ (สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ) จำนวน 2 ห้อง ที่ โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    จ้างรายการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ (สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ) จำนวน 2 ห้อง ที่ โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เมดิเทค เทรดดิ้ง จำกัด (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 220,800.00 บาท (เงินสองแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงห้องรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *