ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ 24 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

—————————————-

                    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ขอประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จังหวัดสตูล (M64110016086) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1 P64110030612 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 24 รายการ 3,920,000.00 2/2565

รายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. โคมไฟตรวจภายใน/ผ่าตัดเล็ก จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 2. ชุดเครื่องมือตรวจตา หู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 13,500.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 3. รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 7,500.- บาท (เงินเจ็ดพันห้าร้อยบาท)
 4. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 20,000.- บาท เป็นเงิน 40,000.- บาท (เงินสี่หมื่นบาทถ้วน)
 5. เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000.- บาท (เงินสามหมื่นบาทถ้วน)
 6. Punch Biopsy จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 28,500.- บาท เป็นเงิน 57,000.- บาท (เงินห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
 7. กล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 350,000.- บาท (เงินสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 8. เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 14,000.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท)
 9. รถเข็นอาหาร จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 80,000.- บาท (เงินแปดหมื่นบาทถ้วน)
 10. เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 250,000.- บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 11. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 330,000.- บาท (เงินสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
 12. ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 460,000.- บาท (เงินสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
 13. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electrical Stimulation) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 215,000.- บาท (เงินสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 14. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 150,000.- บาท (เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 15. เครื่องอัลตร้าซาวด์เพื่อการรักษา (Therapeutic Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 90,000.- บาท (เงินเก้าหมื่นบาทถ้วน)
 16. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค สำหรับด้ามกรอฟัน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 150,000.- บาท (เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 17. เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด (TEOAE) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 350,000.- บาท (เงินสามแสนห้าหมื่นบามถ้วน)
 18. เตียงตรวจภายในไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง เป็นเงิน 100,000.- บาท (เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน)
 19. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 260,000.- บาท (เงินสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
 20. เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 21. เตียงทำหัตถการเด็ก จำนวน 1 เตียง เป็นเงิน 10,000.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 22. ตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 550,000.- บาท (เงินห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 23. กล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 350,000.- บาท (เงินสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 24. เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (สำหรับหน่วยปฐมภูมิ) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000.- บาท (เงินสามหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ 24 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *