ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

—————————————-

                    ตามที่จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น

                    จังหวัดสตูล ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จังหวัดสตูล (E65080015667) ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่ เดิม ใหม่
ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1 รายการก่อสร้างรั้วและป้ายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 530,000 06/2565 รายการก่อสร้างรั้วและป้ายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 530,000 10/2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *