ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ระบบ PACs

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จี ดี โฟร์ จำกัด (ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 498,000.- บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ระบบ PACs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *