ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

                    ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 750,000.- บาท (เงินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *