ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

                    1. เครื่องดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เมดิทอป จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,699,500.- บาท (เงินหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    2. เครื่องหมุนเหวี่ยงตะกอนปัสสาวะ (Centrifuge Low Speed) จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เค อินฟินิตี้ เมดิคอล จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000.- บาท (เงินสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    3. Centrifuge crossmatching จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เค อินฟินิตี้ เมดิคอล จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 75,000.- บาท (เงินเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    4. เครื่องกดนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว (Cell Differential Counter) จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เมดิเทค โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    5. Dry bath incubator จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เมดิเทค โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000.- บาท (เงินสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    6. กล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เมดิเทค โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 85,000.- บาท (เงินแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565

(นายเอกพล เหมรา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *