ประกาศผู้ชนะเสนอราคา พัฒนาระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างพัฒนาระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    พัฒนาระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังข์ไลท์ติ้ง แอนด์อิควิปเมนท์ (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 193,000.- บาท (เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา พัฒนาระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *