ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

                    1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 260,000.- บาท (เงินสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นคอม ไอที โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 26,000.- บาท (เงินสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นคอม ไอที โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 22,800.- บาท (เงินสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    4. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นคอม ไอที โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 88,000.- บาท (เงินแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นคอม ไอที โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,200.- บาท (เงินห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    6. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3kVA ชนิด Rack Mount จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 60,600.- บาท (เงินหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    7. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 จำนวน 6 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นายน์คอม จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 59,400.- บาท (เงินห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    8. ระบบ IPD Paperless จำนวน 1 ระบบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เมิร์จ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 498,000.- บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *