ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงห้องเป็นห้องเอกซเรย์

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย 2 ห้องเป็นห้องเอกซเรย์สำหรับเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปและงานปรับปรับปรุงห้องหลีเป๊ะเป็นห้องเอกซเรย์สำหรับเครื่องเอกซเรย์ฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีรายการจ้างปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย 2 ห้องเป็นห้องเอกซเรย์สำหรับเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปและงานปรับปรับปรุงห้องหลีเป๊ะเป็นห้องเอกซเรย์สำหรับเครื่องเอกซเรย์ฟัน นั้น

                    จ้างปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย 2 ห้องเป็นห้องเอกซเรย์สำหรับเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปและงานปรับปรับปรุงห้องหลีเป๊ะเป็นห้องเอกซเรย์สำหรับเครื่องเอกซเรย์ฟัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซัน เมดิคอล โปรแอคทีฟ แคร์ จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 313,000.- บาท (เงินสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงห้องเป็นห้องเอกซเรย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *