ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รื้อถอนย้ายเครื่องเอกซเรย์

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรายการจ้างรื้อถอน/ขนย้ายเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปและเครื่องเอกซเรย์ฟันพร้อมติดตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีรายการจ้างรื้อถอน/ขนย้ายเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปและเครื่องเอกซเรย์ฟันพร้อมติดตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    รายการจ้างรื้อถอน/ขนย้ายเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปและเครื่องเอกซเรย์ฟันพร้อมติดตั้งใหม่ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซัน เมดิคอล โปรแอคทีฟ แคร์ จำกัด (ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๗,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รื้อถอนย้ายเครื่องเอกซเรย์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *