สรุปข้อร้องเรียนรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 1 มีนาคม 2560)

ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการรับข้อร้องเรียนและแก้ไขตามแนวทางที่กำหนดไปแล้วนั้น จึงขอสรุปผลการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 1 มีนาคม 2560 ดังนี้

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน

 1. ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มี
 2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของโรงพยาบาล
  จำนวน 75 เรื่อง แบ่งเป็น

  1. ด้านโครงสร้างสิ่งแวดล้อมสถานที่ จำนวน 9 เรื่อง
  2. การดูแลรักษา จำนวน 2 เรื่อง
  3. ด้านการบริการ จำนวน 33 เรื่อง แยกเป็น
   1. พฤติกรรมบริการ จำนวน 14 เรื่อง
   2. รอนาน จำนวน 16 เรื่อง (รอตรวจนาน 14 เรื่อง รอใบส่งตัวนาน 2 เรื่อง)
   3. ลัดคิวบริการ จำนวน 2 เรื่อง
   4. ต้องแก้ไขเอกสารใบตรวจสุขภาพ/ใบส่งต่อ จำนวน 1 เรื่อง
  4. อื่นๆ เช่นสอบถามข้อมูลการเข้ารับบริการ ข้อมูลการรับสมัครพนักงาน จำนวน 21 เรื่อง
  5. ชมเชยการให้บริการ จำนวน 9 เรื่อง

ช่องทางที่ได้รับข้อร้องเรียน

 • สื่อโซเชียล เฟสบุ๊ค เวบไซต์ โรงพยาบาลละงู จำนวน 57 เรื่อง
 • ตู้รับข้อร้องเรียน จำนวน 18 เรื่อง

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ประสานแจ้งหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *