ประกาศแผนการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2560

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง แผนการบริหารงบค่าเสื่อมทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560

——————–

จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู มีความประสงค์จะประกาศแผนการบริหารงบค่าเสื่อมทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

  1. ครุภัณฑ์ จำนวน 41 รายการ เป็นเงิน 4,150,500 บาท
  2. สิ่งก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 1,213,750 บาท

เพื่อใช้ในการจัดซื้อต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชียวชาญ)
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

เอกสารแนบ

?แผนงบค่าเสือม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *