ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในเดิม

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง รายการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในเดิม (ชาย/หญิง) ที่โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีรายการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในเดิม (ชาย/หญิง) ที่โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    จ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในเดิม (ชาย/หญิง) ที่โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุมมองสฤษฎ์ (ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 497,624.90.- บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในเดิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *