ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

—————————————-

                    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                    จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ขอประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จังหวัดสตูล (M66080020473) ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1 P66080021361 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 1,460,000.00 09/2566

รายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. Syringe pump จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 38,000.- บาท เป็นเงิน 76,000.- บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
  2. Infusion pump จำนวน 12 เครื่อง เครื่องละ 57,000.- บาท เป็นเงิน 684,000.- บาท (หกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
  3. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator monitor) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 450,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  4. เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า (EKG) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *