ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในเดิม (ต่อเติมกระจก)

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง รายการจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในเดิม (ชาย/หญิง) (ต่อเติมในด้านกระจกและอลูมิเนียม) ที่โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีรายการจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในเดิม (ชาย/หญิง) (ต่อเติมในด้านกระจกและอลูมิเนียม) ที่โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    จ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในเดิม (ชาย/หญิง) (ต่อเติมในด้านกระจกและอลูมิเนียม) ที่โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสมนึกกระจก โดยนายปณิธิ มุสิกะสิริ (ให้บริการ, ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 497,190.- บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในเดิม (ต่อเติมกระจก)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *