ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

—————————————-

                    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                    จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ขอประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จังหวัดสตูล (M66080021323) ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1 P66080027661 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1,270,000.00 09/2566

รายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 450,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  2. ตู้กดบัตรคิวอัตโนมัติ Automatic Queuing Machine (AQM) พร้อมระบบบริหารจัดการคิวดิจิทัล (Smart Queue) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 820,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *