ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2566

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

—————————————-

                    ตามที่จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น

                    จังหวัดสตูล ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

(นายชัยรัตน์ ลำโป)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จังหวัดสตูล (E66080025831) ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่ เดิม ใหม่
ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1 ปรับปรุงห้อง OR LR ที่โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 2,000,000 08/2566 ปรับปรุงห้อง OR LR ที่โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 2,000,000 10/2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *