ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2566

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

—————————————-

                    ตามที่จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น

                    จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงูขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จังหวัดสตูล (E66090003906) ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่ เดิม ใหม่
ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 1,460,000 09/2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 1,460,000 10/2566

รายละเอียดดังต่อไปนี้

เดิม

  1. Syringe pump จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 38,000.- บาท เป็นเงิน 76,000.- บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
  2. Infusion pump จำนวน 12 เครื่อง เครื่องละ 57,000.- บาท เป็นเงิน 684,000.- บาท (หกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
  3. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator monitor) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 450,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  4. เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า (EKG) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ใหม่

  1. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำโดยใช้กระบอกฉีด จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 38,000.- บาท เป็นเงิน 76,000.- บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
  2. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 12 เครื่อง เครื่องละ 57,000.- บาท เป็นเงิน 684,000.- บาท (หกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
  3. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 450,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  4. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *