ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประจำปี 2565

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565

—————————————-

                    ด้วยจังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จำนวน ๑ รายการ กำหนดการขายทอดตลาดพัสดุโดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพฤกษชาติ โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ผู้เข้าร่วมประมูลราคาลงชื่อและต้องนำสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการมายื่นแสดงในวันประมูล ผู้ประมูลได้ต้องชำระด้วยเงินสดในวันที่ประมูลได้ และต้องทำการขนย้ายพัสดุดังกล่าว ออกจากบริเวณโรงพยาบาลละงู ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ประมูลได้

                    ผู้สนใจต้องการดูสภาพพัสดุ สอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลละงู ในวันเวลาราชการ โทร. 0 7477 3563

                    จึงประกาศมาเพื่อให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566

(นายชัยรัตน์ ลำโป)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประจำปี 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *