ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

                    ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

                    1. เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วาโย เทรด เซนเตอร์ จำกัด (ขายปลีก, ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 440,000.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    2. ตู้กดบัตรคิวอัตโนมัติ Automatic Queuing Machine (AQM) พร้อมระบบบริหารจัดการคิวดิจิทัล (Smart Queue) จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินเกรส โอเอ (นคร) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 810,500.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *