ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาไส้กรองเครื่องปรับอากาศ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองอากาศ จำนวน 36 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

                    ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองอากาศ จำนวน 36 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก นั้น

                    จ้างบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองอากาศ จำนวน 36 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสไอซี เมดิเทค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 890,000 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาไส้กรองเครื่องปรับอากาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *