ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกันสาดหลังคาห้องพฤกษชาติ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อกันสาดหลังคา พร้อมติดตั้งห้องประชุมพฤกษชาติ ที่โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีรายการจัดซื้อกันสาดหลังคา พร้อมติดตั้งห้องประชุมพฤกษชาติ ที่โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    จ้างรายการจัดซื้อกันสาดหลังคา พร้อมติดตั้งห้องประชุมพฤกษชาติ ที่โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสมนึกกระจก (ผู้ขาย, ผู้ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 260,000.- บาท (เงินสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกันสาดหลังคาห้องพฤกษชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *