ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต.ค. 2560 ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 นายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู เปิดโครงการผลิตนักศึกษาแพทย์เพื่อชาวชนบท รุ่นที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละงู และทีมแพทย์พี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมพฤกษชาติ โรงพยาบาลละงู

? ??? ??

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละงู เข้าร่วมฟังการนำเสนอ Conference case ของ Extern ปี 6 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลละงู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *